TANCA RÀPID
CAT

Igualtat i participació

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats

El Pla Municipal d’Igualtat (PMIO), és un pla d’acció arreplegat en un document, després de l’avaluació dels resultats obtinguts en el diagnòstic de la situació de les diferents àrees que componen la ciutat de Gandia, tot analitzat des de la perspectiva de gènere.

El document inclou una sèrie d’accions i mesures, amb l’objectiu d’aconseguir en el municipi la incorporació de les polítiques d’igualtat necessàries per aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. Suposa un compromís per part de la corporació local, que s’ha de concretar en uns objectius i accions a desenvolupar, tancat en el temps, i dotat amb els mitjans i recursos necessaris per a la seua posada en marxa.